Ρόζης Σταύρος 

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 7652  

Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

 

Ρώμας Μιχαήλ

Πολιτικός Μηχανικός

MSc Structural Engineering

University of Newcastle upon Tyne

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 110108

Ενεργειακός Επιθεωρητής A.M. E.Y.ΕΠ.ΕΝ. 14326

 

Το γραφείο μας συνεργάζεται και με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες (αρχιτέκτονες μηχ., μηχανολόγους μηχ. κ.α.), ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εργασίας.

.